Столетието, което ни преобрази!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

                                      

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС РАДОМИР“

Държавно горско стопанство „Радомир” е обособено през 1901 г. и е едно от най-старите в региона.

Разположено е по южните склонове на Люлин, Горнодиканските възвишения на Верила, северните склонове на Конявска планина, източните части на Стража, Черна гора и Вискяр планина.

Почти в центъра на стопанството е планината Голо бърдо.

Релефът е сравнително еднообразен – полупланински и хълмист.

Надморската височина е в границите от 620 до 1349 метра.

Хидроложката мрежа включва многобройни малки и големи водни течения, които са част от водосбора на река Струма.

Общата площ на държавните горски територии е 16 260 ха, като около 30% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 24%.

Преобладават широколистните гори от зимен дъб, цер, благун, габър и бук.

Създадените иглолистни култури са съставени от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 30 480 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Крапец“ с площ 32 дка.

Най-значимите постижения в историята на ТП „ДГС Радомир“ през последните повече от сто години са дело на няколко поколения лесовъди.

Те успяват в борбата с ерозията и укротяване на поройните реки в района, в укрепването на водосбора на яз. „Студена“, в превръщането на планинския масив Голо бърдо от каменна пустиня в зелен оазис, както и в рекултивацията и залесяването на димящите минни табани и насипи около гр. Перник

Първите залесявания в района са започнали през 1899–1900 г. със създаването на иглолистните култури в масива Голо бърдо – днешния лесопарк „Радомир“.

Те са извършени под ръководството на Васил Попов – лесничей към Кюстендилския горски окръг, който работи в Радомир от 13.12.1898 г. до 01.07.1900 г.

За лесовъдската колегия в България името му е символ за всеотдайност в защитата на българската гора.

В ТП „ДГС Радомир“ са обособени 27 ловностопански района, предоставени за стопанисване на ловните дружини в състава на ловните сдружения в Радомир, Перник и Брезник.

По-важни представители на фауната са сърната, дивата свиня, вълкът, чакалът, полският заек, яребицата, пъдпъдъкът, зеленоглавата патица, лятното и зимното бърне, гривякът.

На територията на стопанството се намират голям брой защитени територии.

В планината Голо бърдо попадат флористичният резерват „Острица“ с над 300 вида растения, неговата буферна зона в защитената местност Белите кладенци и съседната защитена местност Находище на муховидна пчелица.

В близост до с. Байкалско е защитената местност Чокльово блато.

В Конявска планина се намират природните забележителности Естествено находище на див божур и Вековна дъбова гора в местността Янкьовец.

Адрес: гр. Радомир, Област Перник

ул. „Цар Освободител“ № 4

тел.: 0777/ 821 42; 802 93

dgsradomir@abv.bg

https://dgs-radomir.uzdp.bg

Виж още