Столетието, което ни преобрази!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Радомир
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2024г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2022г.
Изготвен проект за обявяване на защитена зона от мрежа "Натура 2000"
ОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Радомир
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Радомир за 2017г.