Столетието, което ни преобрази!

Обявления

На основание заповед № РД-07-944/19.09.2022 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград,ОБЯВЛЕНИЕ

         

     На основание заповед № РД-07-944/19.09.2022 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на обособена площ от 95 811 кв.м., част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55871.722.16 с обща площ в размер на 97 730 кв.м., в горска територия –  държавна собственост, находящ се в землището на гр. Перник, община Перник, област Перник, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Радомир” (ДГС Радомир). Процедираната самостоятелно обособена част от ПИ в горска територрия – държавна собственост попада в отдел 367, подотдел „21“ и представлява поляна, съгласно действащия горскостопански план на ТП „ДГС Радомир“ от 2014 година.

  Предмет на търга: обособена площ от 95 811 кв.м., част от ПИ с идентификатор 55871.722.16 с обща площ в размер на 97 730 кв.м., в горска територия –  държавна собственост, находящ се в землището на гр. Перник, община Перник, област Перник, в района на дейност на ТП „ДГС Радомир“. Имотът се отдава под наем за косене и пашуване на пасищни селскостопански животни.

  Началната годишна наемна цена е в размер на 1301,00 (хиляда триста и един) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-472/04.11.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

        Депозитът  за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Радомир” или по банков път по сметка: Обединена Българска Банка АД, IBAN: BG42 UBBS 8888 1000 5800 55, BIC: UBBSBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

        Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Радомир”, с адрес: гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник, ул. „Цар Освободител” № 4, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

         Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Радомир” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Радомир”.

       Търгът ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Радомир”, гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник, ул. „Цар Освободител” № 4.

    В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 15.12.2022 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.