Столетието, което ни преобрази!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС РАДОМИР“

Държавно горско стопанство „Радомир” е обособено през 1901 г. и е едно от най-старите в региона.

Разположено е по южните склонове на Люлин, Горнодиканските възвишения на Верила, северните склонове на Конявска планина, източните части на Стража, Черна гора и Вискяр планина.

Почти в центъра на стопанството е планината Голо бърдо.

Релефът е сравнително еднообразен – полупланински и хълмист.

Надморската височина е в границите от 620 до 1349 метра.

Хидроложката мрежа включва многобройни малки и големи водни течения, които са част от водосбора на река Струма.

Общата площ на държавните горски територии е 16 260 ха, като около 30% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 24%.

Преобладават широколистните гори от зимен дъб, цер, благун, габър и бук.

Създадените иглолистни култури са съставени от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 30 480 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Крапец“ с площ 32 дка.

Най-значимите постижения в историята на ТП „ДГС Радомир“ през последните повече от сто години са дело на няколко поколения лесовъди.

Те успяват в борбата с ерозията и укротяване на поройните реки в района, в укрепването на водосбора на яз. „Студена“, в превръщането на планинския масив Голо бърдо от каменна пустиня в зелен оазис, както и в рекултивацията и залесяването на димящите минни табани и насипи около гр. Перник

Първите залесявания в района са започнали през 1899–1900 г. със създаването на иглолистните култури в масива Голо бърдо – днешния лесопарк „Радомир“.

Те са извършени под ръководството на Васил Попов – лесничей към Кюстендилския горски окръг, който работи в Радомир от 13.12.1898 г. до 01.07.1900 г.

За лесовъдската колегия в България името му е символ за всеотдайност в защитата на българската гора.

В ТП „ДГС Радомир“ са обособени 27 ловностопански района, предоставени за стопанисване на ловните дружини в състава на ловните сдружения в Радомир, Перник и Брезник.

По-важни представители на фауната са сърната, дивата свиня, вълкът, чакалът, полският заек, яребицата, пъдпъдъкът, зеленоглавата патица, лятното и зимното бърне, гривякът.

На територията на стопанството се намират голям брой защитени територии.

В планината Голо бърдо попадат флористичният резерват „Острица“ с над 300 вида растения, неговата буферна зона в защитената местност Белите кладенци и съседната защитена местност Находище на муховидна пчелица.

В близост до с. Байкалско е защитената местност Чокльово блато.

В Конявска планина се намират природните забележителности Естествено находище на див божур и Вековна дъбова гора в местността Янкьовец.

Адрес: гр. Радомир, Област Перник

ул. „Цар Освободител“ № 4

тел.: 0777/ 821 42; 802 93

dgsradomir@abv.bg

https://dgs-radomir.uzdp.bg

Виж още